ขอเชิญฝึกอบรม หลักสูตร:นวัตกรรมการจัดการองค์กรและธุรกิจเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21


"ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0"
.
วันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทั่วไปขององค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการองค์กรและธุรกิจเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21

ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 
โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธินและทีมงานวิทยากรมืออาชีพระดับชาติ

 กำหนดการ

 รายละเอียดของโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  pdf

ข่าววันที่ : 09/08/2017