ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2560


    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ขอเชิญ ครู อาจารย์ หรือผู้สอน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2560 ในโอกาสครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันพุธที่  13 กันยายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 รายละเอียดของโครงการ

 แผนที่วิทยาเขตร่มเกล้และแผนที่ภายในวิทยาเขต

 ดาวน์โหลด (google drive) รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:12 ก.ย.2560)

กำหนดการ (โดยย่อ)

ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาประเทศ : Thailand 4.0”
โดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เสวนาและอภิปราย
เรื่อง “สังคมผู้ประกอบการที่มุ่งสู่ Thailand 4.0 บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดย  ดร. ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย  ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์แอนด์มาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

การบรรยายและอภิปราย  
เรื่อง “บทบาทหน้าที่ผู้สอนและผู้เรียนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0”
วิทยากร

  • รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร  ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์  แย้มเจริญ  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

​ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวญ  คำวชิรพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชน และวิชาชีพเฉพาะทาง

ช่วงเย็น เวลา 16.00-16.30 น.
พิธีมอบธงเจ้าภาพการประชุมวิชาการ ปี 2561 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี ได้ที่ 
https://goo.gl/forms/87tvIQF8L1TCDNmA2
หรือสแกน QR Code

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1418-9  แฟกซ์ 02-321-4444 E-mail: pr@kbu.ac.th
www.kbu.ac.th

ข่าววันที่ : 18/08/2017