ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


ขอเชิญท่านผู้สนใขเข้ารวมงาน

โครงการเสวนาวิชาการ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล คณะนิติศาสาตร์

ร่วมกับเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง “สื่อออนไลน์ในยุค 4.0 กับกฎหมายคุ้มครองเด็ก 0.4”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร 4 ชั้น 7 วิทยาเขตพัฒนาการ

 กำหนดการ

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ข่าววันที่ : 11/09/2017