ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม เกษมบัณฑิต ขอความร่วมมือน้องๆเยาวชน(วัยใส) ตอบแบบสอบถาม


 

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม เกษมบัณฑิต
ขอความร่วมมือ เยาวชน และขอสนับสนุนจากท่านส่งแบบสอบถามดังแนบให้น้องๆเยาวชน (วัยใส)
ตอบแบบสอบถามประเด็น : วัยใสกับเสียงสะท้อนทางการกีฬา 
:เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี
ศูนย์นวัตนกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ทุนกีฬาแห่งอนาคต:

คลิกเข้าทำแบบสอบถาม

ข่าววันที่ : 14/09/2017