สัมมนา เรื่อง “การบริการวิชาการกับการประกันคุณภาพ..ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติอย่างไร”


ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เกียรติมามอบนโยบาย วัตถุประสงค์ และมาตรการในการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา คณะ เเละมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การบริการวิชาการกับการประกันคุณภาพ..ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติอย่างไร” โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรมาให้แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เพื่อให้มีทักษะ มีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานเดียวกัน เเละเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมด้วยฝ่ายวางแผน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 10 วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 05/08/2013