ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2557


ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ทุกท่าน และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตเหรียญทองนางสาวนิตยา ไทยประเสริฐ ขอให้ระลึกเสมอถึงปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคือ คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ ที่ ควรยึดถือเป็นหัวใจของ การดำเนินชีวิตแห่งอนาคตต่อไป

ข่าววันที่ : 25/04/2016