สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมดันแนวทางอุตสาหกรรม 4.0


          สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเชิญให้เข้าลงนามบันทึกข้อตกลงให้เป็นเครือข่ายศูนย์การออกแบบของประเทศไทย (Thailand Industrial Design Center) ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพื่อให้ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มาร่วมกันในการสร้าง Design driven society และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

     ในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) มีดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมลงนามและเข้าร่วมรับฟังนโยบายผลักดันประเทศไทยเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0”  พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะฯ 

   ในการนี้มีมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับเกียรติให้เข้าโครงการเพียง 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยกระดับไปสู่การเป็นกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ระบบการจัดการที่ทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559


 

ข่าววันที่ : 08/08/2016