โครงการเสริมสร้างความรู้สำหรับนักศึกษา วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตอน เลือกใช้เครื่องสำอางอย่างไรให้ปลอดภัย


     ศูนย์ให้คำปรึกษาร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการเลือกใชัเครื่องสำอางอย่างไรให้ปลอดภัย  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ัเครื่องสำอางที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง  โดยวิทยากรผู้เชียวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  มล.วรดนู  ศรีรัตนสถาวร  ในการนี้ศูนย์ให้คำปรึกษาได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ดร.ชุติมา  ปัญญาพินิจนุกูล  เปิดโครงการเมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องเกษมสันนิบาต  อาคารเกษมนครา

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 15/08/2016