นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด


นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวชนิดา ปั้นเกิด และนางสาวปวีณา วงษ์มานิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา หัวข้อ “การควบคุมและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน” โดยมี อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ และในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และอาจารย์จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ซีทีไอ  โลจิสติกส์ จำกัด เช้าร่วมรับฟัง

นักศึกษาทั้ง 2 คน อยู่ในโครงการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรด้านโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคุณลิขิต ศิรินารัตน์ หัวหน้าผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน ถือเป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcome Education) ซึ่งสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และช่วยยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต

นอกจากนี้อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับประธานคณะผู้บริหารของบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการที่ดีอีกด้วย ณ ห้องประชุมอาคารซีทีไอ ทาวเวอร์

ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 15/08/2016