น.ศ.สาขาวิชาการบัญชีได้รับรางวัล.. กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ


เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีเพื่อรับทุน "กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ" (รางวัลนี้ สสอท คัดเลือกให้เพียงปีละ 1 คนเท่านั้น)ประจำปี 2558 จำนวน 1 ทุน แก่ น.ส.ชนิดา ปั้นเกิด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

ซึ่งพิจารณาจากนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีที่มีคุณสมบัติดีเด่น 4 ด้าน  ตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  กำหนด คือ ด้าน

1. ผลการเรียนในรายวิชาการสอบบัญชี

2. ผลการเรียนสะสม(GPA)

3. การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน รับผิดชอบทางสังคม

4. การได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาคนเก่งในครั้งนี้

รางวัลที่ได้

1..ใบประกาศเกียรติคุณ

2. "กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ"


ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 18/08/2016