กิจกรรมจิตอาสาพี่แบ่งปันน้อง บ้านพักฉุกเฉิน


ศูนย์ให้คำปรึกษาร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดกิจกรรมจิตอาสา พี่แบ่งปันน้อง บ้านพักฉุกเฉิน แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับการเป็นผู้ให้และการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงพัฒนากำลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิต ในการนี้นักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อน้องๆ และทาสีเครื่องเล่นตลอดจนซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในบ้านพักฉุกเฉิน


ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 07/09/2016