ข่าวสารและกิจกรรม
team img
คณะผู้บริหารเข้ากราบขอพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ท่านองคมนตรี


team img
เกษมบัณฑิตพร้อมสู้ศึก ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46


team img
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมสหกิจศึกษา


team img
สานสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาการ


team img
พัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคต


team img
KBU SPORT POLL

ข่าวทั้งหมด

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พิธีประสาทปริญญาบัตรคณะ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Communication Arts

คณะวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี

Computer Information Science

คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Faculty of Sport Science

คณะพยาบาล

คณะพยาบาล

Faculty of Nursing Science

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

Aviation Personnel Development Institute

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

Master of Business Administration

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Communication Arts

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Engineering Program in Engineering Management

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Arts

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

Doctor of Philosophy in Psychology

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

Doctor of Philosophy in Public Policy and Management

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

Doctor of Philosophy in Hospitality Industry and Tourism Management

INTERNATIONAL PROGRAMS

INTERNATIONAL PROGRAMS

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube