โครงการรพีรำลึก 2558เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย) พระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและจัดวางระเบียบการศาลยุติธรรมของประเทศจากระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ ทรงเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้น และเป็นผู้สอนวิชากฎหมายมาตั้งแต่ต้น เพื่อคัดเลือกผู้ที่สอบได้เข้าเป็นผู้พิพากษาในศาลสถิตยุติธรรม อีกทั้งได้ทรงแต่งตั้งตำราอธิบายกฎหมายลักษณะต่าง ๆ อีกมากมาย การค้นคว้ารวบรวมและพระราชนิพนธ์ในทางกฎหมายเหล่านี้ได้เป็นรากฐานก่อตั้งการศึกษานิติศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติได้ทรงเป็นกำลังสำคัญในการตรวจชำระบทพระอัยการเก่าใหม่ประมวลขึ้นเป็นกฎหมายลักษณะอาญา ฉบับแรก พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งนักกฎหมายไทยและเป็นที่เคารพของนักกฎหมายมาจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีจึงถือเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ถือเป็นวันสำคัญของนักกฎหมายที่จะรำลึกถึงพระองค์ฯ โดยการนำพวงมาลาวางสักการะต่อพระรูปของพระบิดาแห่งนักกฎหมายอันถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันปฏิบัติสืบต่อกันมาของนักกฎหมายกระทั้งปัจจุบัน

คณะนิติศาสตร์ ในฐานะที่มีบทบาทในการผลิตนักกฎหมายออกมารับใช้สังคมและได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่เป็นสถาบันทางกฎหมายสถาบันหนึ่งจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “วันรพี” และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม “รพีรำลึก” ขึ้น

ข่าววันที่ : 14/09/2016