โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสู่ธุรกิจ Startup


โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสู่ธุรกิจ Startup" จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดส่งผลงานด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ จำนวน 3 ทีม และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ทีม Smart Puzzles (Cotton Puzzles, Wall Puzzles, Kid Puzzles) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

ซึ่งนำเสนอแนวคิดด้านการนำเศษผ้าทอมือและเศษวัสดุ ในชุมชนเปรมฤทัย เขตประเวศ มาสร้างรายได้เสริมให้กับชุมขนในรูปแบบของจิ๊กซอ (Puzzles) ประกอบด้วย จิ๊กซอตัวเลข ตัวอักษร สำหรับเด็ก (Kid Puzzles) จิ๊กซอประดับและตกแต่งผนัง (Wall Puzzles) ซึ่งอาจใช้ทดแทนวอล์เปเปอร์ และจิ๊กซอลายเลขาคณิตและอื่นๆ

สมาชิกในกลุ่ม

 1. นายรัชวุฒิ พุ่มผกา
 2. นายวัชรพงศ์ จิตต์แจ้ง
 3. นางสาวปฏิมากรณ์ สุขหนองโป่ง
 4. นางสาวจีระนันท์ วงค์รักษ์
 5. นางสาวศรัณยา โฮมแพน

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล      2. อาจารย์กรด สองเมือง 

โดยทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้ขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอ นวัตกรรมผลงาน

 

ทีม Layer Straw ได้รับรางวัลชมเชย

นำเสนอทางเลือกของการดื่มเครื่องดื่ม ที่เพิ่มอรรถรสผ่านหลอดแยกชั้น เนื่องจากปัจจุบันการออกแบบเครื่องดื่มมีรูปแบบที่แปลกตา มีสีสันและรสชาติหลากหลายประเภท(แบ่งเป็นชั้นๆ) ในแก้วเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการนำเสนอนวัตกรรมเข้าประกวด

สมาชิกในกลุ่ม

 1. นางสาวอรชา ทองชมภูนุช
 2. นางสาวจุฑามาศ คงหมื่นรักษ์
 3. นางสาวระพีพัฒน์ ชิวปรีชา
 4. นายฐานศักดิ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
 5. นายภัทรดนัย มาฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา 
1. อาจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์ 2. อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว

 

ทีม Meta ถังขยะอัจฉริยะ ได้รับรางวัลชมเชย

นำเสนอแนวคิดของการแบ่งประเภทขยะและบีบอัดให้มีขนาดเล็กเพื่อความสะดวกต่อการนำไปบริหารจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ เช่น ขายเพื่อให้เกิดรายได้ รีไซเคิลเพื่อการนำมาใช้ซ้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะตามนโยบายของรัฐบาล

สมาชิกในกลุ่ม

 1. นางสาวอารียา ขัดใจวงค์
 2. นายธีรวิทย์ จิตติวัฒน
 3. นางสาวรัฐกานต์ ประหัส
 4. นางสาวอรวรรณ สร้อยทองเอี่ยม
 5. นางสาวอริสรา ชาติเชยแดง

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม 2. อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 04/11/2016