ประมวลภาพ โครงการ ENGLISH FOR SUCCESSFUL LIFE ประจำปีการศึกษา 2559


ประมวลภาพ "โครงการ ENGLISH  FOR  SUCCESSFUL  LIFE"  ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืิอ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากล" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม (3503) อาคารเกษมสรรค์ (อาคาร 3) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) 

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 18/01/2017