ม.เกษมบัณฑิตสานต่อที่พ่อทำ เปิดธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ สานฝันปันโอกาสเยาวชนทั่วไทย


       

      ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กำหนดเปิดธนาคารกีฬา เทิดพระเกียรติ เพื่อจัดสรรอุปกรณ์กีฬามอบให้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระมหากษัตริย์นักกีฬาและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในฐานะกษัตริย์เจ้าฟ้าดาราลูกหนังและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทุนมนุษย์

        ​สำหรับการเปิดตัวธนาคารกีฬาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ตั้งแต่เวลา13.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งวันที่14 กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันแห่งความรัก ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จึงกำหนดเปิดตัวธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติในวันที่สังคมมีความรัก ความปรารถนาดีให้แก่กันและกันจึงขอเชิญชวนองค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีจิตอาสาร่วมระดมอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆเพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ห่างไกลทั่วประเทศ รวมทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งในปี 2560นี้จะดำเนินการทยอยมอบอุปกรณ์กีฬาในเบื้องต้นจำนวน 89 โรงเรียนหรือชุมชนเป็นอย่างน้อย และการดำเนินการของธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรตินั้นเมื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคณะทำงานจะดำเนินการบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็นสามระยะประกอบด้วย ระยะแรกจัดสรรอุปกรณ์กีฬาให้กับกลุ่มเป้าหมาย ระยะที่สอง เชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกีฬาชนิดต่างเช่น นักวิชาการ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการสร้างนักกีฬาดาวรุ่งประดับวงกากีฬาไทยในชนิดกีฬายอดนิยมที่เยาวชนสนใจในลักษณะรูปแบบคลินิกกีฬาสัญจร และระยะที่สาม จะจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อประเมินผลจากการดำเนินการในระยะที่หนึ่งและระยะสอง

       ผศ.ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ในมิติต่างๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตภายใต้ปณิธาน คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยเห็นว่าการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คูณธรรม มีความสามารถในศาสตร์แห่งโลกยุคดิจิทัล มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตและแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมในการดำเนินการและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในระยะเวลา70 การครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ท่าน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรของพระองค์ท่านในทุกมิติจนองค์การสหประชาชาติโดยนายโคฟี่ อันนันเลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้ทูลเกล้าถวายรางวัล”ความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์” (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549แด่พระองค์ท่าน ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน รวมทั้งรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตามยุทธศาสตร์ชาติและพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในฐานะเป็นองค์กรทางการศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคนและรับผิดชอบต่อสังคมสังคมจึงกำหนดแผนงานร่วมเติมเต็มในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะการกีฬาของชาติ พร้อมกันนั้นในวันเปิดตัวธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทันมนุษย์จะร่วมกับเครือข่ายทางการกีฬาจัดเสนาทางวิชาการเรื่อง”กีฬาไทยก้าวไกล 4.0 กับความหวังแห่งอนาคต”โดยมีผู้บริหารการกีฬา นักวิชาการ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และดารานักแสดงร่วมเสวนา
​        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาและเข้าร่วมงานได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต่อ 1340,089-200-3478 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-320-2777 ต่อ 1418

อ่านข่าวการเปิดตัวธนาคารเทิดพระเกียรติได้ที่นี่ครับ

 

ข่าววันที่ : 19/01/2017