ประมวล โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เรื่อง เรียนอย่างไรให้ได้ A


 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน
เรื่อง เรียนอย่างไรให้ได้ A

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน มุ่งเน้นความสำคัญที่ตัวผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งปลูกฝังความมีคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะต่าง ๆ จากการเรียนมีหลายวิธี เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบัติ , การสอนอภิปราย , การสอนสัมมนา และการสอนโดยให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

การเรียนในห้องเรียนเต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่จะต้องเรียนรู้ เนื้อหาวิชาที่หลากหลาย มีปริมาณมาก ถ้าไม่สามารถฟังอย่างเข้าใจ หรืออ่านอย่างจำได้แม่นยำแล้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนย่อมลดน้อยถอยลง จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ นำเข้ามาเสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน และที่สำคัญคือ เรียนอย่างไรให้สนุก และได้ความรู้ด้วยการสอบก็เช่นกัน ถ้ามีการเตรียมตัวให้พร้อม ก็ยิ่งเสริมความมั่นใจ และลดความผิดพลาดลงได้ เทคนิคการทำตารางเวลา เทคนิคการสรุปบทเรียน และเทคนิคการคิดเชิงบูรณาการในการแก้ปัญหา จะช่วยเสริมทักษะให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ศูนย์ให้คำปรึกษา ได้เห็นความความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ เรียนอย่างไรให้ได้ A ขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่นำไปปรับใช้กับตนเองได้

ข่าววันที่ : 30/08/2013