ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี


ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วยดร.กานต์ บุญศิริบัณฑิตปริญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและประธานนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ ในนามของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้การบรรยายนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการพร้อมกับได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในสาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรภาครัฐและเอกชน

ข่าววันที่ : 03/02/2017