ม.เกษมบัณฑิตขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์


       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนงานและเพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมแห่งอนาคตรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ด้วยมิติที่หลากหลาย ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่ง ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความทันสมัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะโลกในยุคดิจิทัลที่จะทำให้สามารถนำองค์กรไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆได้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะพันธกิจทางด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยฯมีความพร้อมทั้งบุคลากร อาคารสถานที่และนวัตกรรมต่างๆประกอบกับวันนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแต่เพียงอย่างเดียวการจัดโครงการฝึกอบรมหรือการจัดบริการด้วยหลักสูตรระยะสั้นก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งนี้เพื่อการยกระดับความสามารถของบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆสำหรับการดำเนินการมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานต่างๆที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการเช่นคณะ ศูนย์ สำนักต่างๆโดยเฉพาะศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ดำเนินการในมิติต่างๆด้วยนวัตกรรมและหลักสูตรที่หลากหลาย

            สำหรับการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตระหนักและให้ความสำคัญในการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์เมื่อวันที่24 พฤศจิกายน 2559 และเพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวศูนย์ฯจึงได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามที่ได้เสนอไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยและเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการ ล่าสุดเมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อกำหนดการจัดโครงการตามแผนงานที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในปี2560-2562สำหรับแผนงานของศูนย์ประกอบด้วยการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในมิติต่างๆเช่น การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับบุคลากรองค์กรภาครัฐเอกชนและชุมชนต่างๆตามด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนาการกีฬาตามยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งงานอีเวนท์ต่างๆซึ่งในระยะแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ นี้เป็นต้นไป ศูนย์ฯจะจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรภาครัฐและเอกชนให้มีศักยภาพสามารถพัฒนาองค์กร ตลอดจนตนเองได้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะมิติของการแข่งขันเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่21 ตลอดจนรองรับทิศทางอนาคตนโยบายของรัฐบาลในการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อาทิ หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการการกีฬา หลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการเศษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร การให้ความรู้สู่สังคมในมิติผ่าตัดหนี้เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนเช่นโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ โครงการKBU Sport Camp ตามด้วยการจัดอีเวนท์การเดินวิ่งการกุศล เป็นต้นในขณะเดียวกันศูนย์ฯยังได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวกับการกีฬาและสุขภาพภายใต้KBU Sport Poll

    ผศ.ดร.รัฐพงศ์กล่าวต่อไปว่าเพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์บรรลุตามวัตถุประสงค์คณะทำงานจะมีการสร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนชุมชนต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อจะมุ่งเน้นให้ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมสำหรับการสานต่อที่พ่อทำโดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษย์ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภาย และในการดำเนินงานนั้นศูนย์จะเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมแห่งอนคต
     สำหรับองค์กรหรือผู้สนใจที่จะใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777ต่อ 1340: 089-200-3478 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.kbu.ac.th

 

ข่าววันที่ : 13/02/2017