ม เกษมบัณฑิตขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สู่การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


       ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน:ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมทีเคพาเลช แอนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวคณะวิทยากรการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้รับเกียรติจาก นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมทีมงานร่วมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม 

        ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ การฝึกจัดทำแผนปฏิบัติการและกรณีศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต: หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมแห่งอนาคต        

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 08/03/2017