ม.เกษมบัณฑิตพัฒนาบุคลากรทางกีฬาฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา


          ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดจัด โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางกีฬา หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกีฬาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอัลมีรอช รามคำแหง 5 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครและศูนย์กีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการกีฬาให้กับบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากีฬาของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน พิธีเปิดวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00น. ได้รับเกียรติจากดร.ศรัณ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธาน

ข่าววันที่ : 23/03/2017