โครงการTR Together We Can 2016 Proactive Practitioner to Transportation and Logistics


        สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้จัดโครงการ TR’s Together We Can  ในวันเสาร์  ที่  27  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00-16.00  น.  ณ ห้องเกษมสันนิบาต และห้องสตูดิโอ อาคารเกษมนครา   

        ซึ่งโครงการดังกล่าว สาขาวิชาฯ ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านความรู้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านอื่นๆ ให้กับนักศึกษา อีกทั้งยั้งเป็นการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอาทิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รวมถึงศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ามากมาย

ข่าววันที่ : 30/03/2017