อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาสาขา วิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้ไปบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

ข่าววันที่ : 31/03/2017