ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์บรรยายทางวิชาการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


          ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายทางวิชาการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่องสถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าววันที่ : 03/04/2017