คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


       

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ฉนวน  เอื้อการณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

>> อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิก

 

ข่าววันที่ : 24/05/2017