อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มกบ ได้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5


      เมื่อวันที่ 2-4  มีนาคม  2560  อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์   รัตนวงศ์แข  และอาจารย์อรรควิช  จารึกจารีต  อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5  “รากฐานภูมิปัญญาไทย  นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”  โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70  แห่ง  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่

ดูภาพเพิ่มเติม

 

ข่าววันที่ : 31/05/2017