อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายเรื่อง การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


      อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  รัตนวงศ์แข  อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายเรื่อง การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้กับประธานชุมชน  สมาชิกชุมชน  หน่วยงานภาครัฐฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านครัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12  กุมภาพันธ์  2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  รัตนวงศ์แข  อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้ไปบรรยายและอภิปรายเรื่อง การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้กับประธานชุมชน  สมาชิกชุมชน หน่วยงานภาครัฐฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านครัว  ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์  ชุมชนบ้านครัวเหนือ  เขตราชเทว กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว และเพื่อให้สมาชิกในชุมชนบ้านครัวได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 31/05/2017