รศ.ประณต เค้าฉิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะจิตวิทยา รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงลูกวัยรุ่น


      รศ.ประณต เค้าฉิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การเลี้ยงลูกวัยรุ่น" ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจ. สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

ข่าววันที่ : 03/07/2017