โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ E-Commerce


     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์: E-Commerce จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ และวันพฤหัสบดีที่ 12 – 13 กรกฏาคม  2560  เวลา 08.00 - 17.00 น.  ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ R2634M ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วิทยากรโดยอาจารย์จัดการ หาญบาง เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เข้าร่วมโครงการ  ได้พัฒนาทักษะความสามารถและฝึกภาคปฏิบัติให้ได้ผลจริง  โดยเน้นในด้านการออกแบบ การสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ การติดตั้งโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซ การจดโดเมน การเผยแพรเว็บไซตโดยการอัพโหลดขึ้นโฮสจริงด้วยตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำโครงงาน  หรือการประกอบวิชาชีพในงานด้านเทคโนโลยีเว็บอีคอมเมิร์ซต่อไป

ข่าววันที่ : 19/07/2017