มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดพิธีเปิดโครงการ ธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ


      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดพิธีเปิดโครงการ ธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ โดยมี รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนากีฬาชาติ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา วิทยาเขต ร่มเกล้า สำหรับในพิธีดังกล่าวมีองค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งต่อไปยังนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าววันที่ : 25/07/2017