โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2559 ระยะที่ 4 หัวข้อการจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21


ประมวลภาพ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2559 ระยะที่ 4

หัวข้อการจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 08/08/2017