นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ Thailand Computer Competition 2017


    นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ "Thailand Computer Competition 2017" ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้หัวข้อการแข่งขัน การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Info graphic ทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเพื่อสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Info graphic

      ซึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คนดังนี้

  1. นางสาวสิริลักขณา มาตย์มี
  2. นางสาวอาภัสรา ประเปรียว
  3. นางสาวธนภัทร คุ้มสุข 
  4. นางสาวภควดี เจริญดี

โดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน 9 ทีมจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในครั้งนี้

ข่าววันที่ : 10/08/2017