เกษมบัณฑิตจับมือ ททท.ร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว


       ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมด้วย ดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา และผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ เข้าพบนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมท่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ข่าววันที่ : 22/08/2017