คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560


      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.วัลลภ  สุวรรณดีอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ซึ่ง ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้มอบหมวก และเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษา ถือเป็นพิธีการสำคัญที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพทางการพยาบาล โดยการจัดให้มีการรับมอบหมวก เข็มชั้นปี จะถือปฏิบัติก่อนการฝึกปฏิบัติงานจริง 

       สำหรับตะเกียงไนติงเกล เป็นเครื่องหมายของดวงประทีปแห่งการพยาบาล พิธีรับตะเกียงไนติงเกล ถือเป็นสัญลักษณ์ของไนติงเกลผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560ณ อาคารเกษมนครา ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 29/08/2017