คณะพยาบาลศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560


คณะพยาบาลศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา

ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

ข่าววันที่ : 29/08/2017