สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2560


    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ  “นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ครั้งที่ 1” (The 1st Conference on Innovation Engineering and Technology for Economic and Society) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 2528 และห้อง 2532 วิทยาเขตร่มเกล้า

         เทคโนโลยี 4.0 กำลังเป็นความหวังใหม่ที่จะจุดประกายให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาในภาพรวม  การจัดงานครั้งนี้ก็มุ่งเน้นให้เป็นเวทีเฉพาะนักศึกษาและวิศวกรที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเสนอแนวคิดของงานวิจัย  ซึ่งจะนำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต

ข่าววันที่ : 01/09/2017