ประมวลภาพประชุมชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560


     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับการฝึกงานนักศึกษาที่จะฝึกงานภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะฯ จึงได้จัดการอบรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 01/09/2017