ม.เกษมบัณฑิต เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2560


      หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ปีพุทธศักราช 2560 และในโอกาสครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาประเทศ : Thailand 4.0” ชี้สังคมไทยมีความจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้มีความสามารถรองรับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ในเวลาเดียวกัน คุณลักษณะของเยาวชนในสถานศึกษายุคนี้ จำเป็นต้องเพิ่มพูนฐานความเป็นคนดีให้แข็งแกร่งในตนเองด้วย เพราะอนาคตของคนไทยที่ก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศ : Thailand 4.0 ต้องปลูกฝังแนวทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตในแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเป็นสิ่งมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ผู้แทนสถาบัน คณาจารย์  นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรมากมาย ร่วมอภิปรายและเสวนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

  • อภิปราย เรื่อง “สังคมผู้ประกอบการที่มุ่งสู่ Thailand 4.0 บนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์  แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
  • อภิปรายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง โดย ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มงาน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในกลุ่มการดำเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่งไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ดร. จิรวัฒน์  วีรังกร  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกลุ่มการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษานอกชั้นเรียน และรองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. โสรัตน์ กลับวิลา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ในกลุ่มการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน
  • การบรรยายและอภิปราย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ผู้สอนและผู้เรียนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0” โดยแบ่งเป็นภาคผู้สอน ได้แก่ รองศาสตราจารย์.ดร.บวร  ปภัสราทร ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงค์  แย้มเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และภาคผู้เรียน โดย นางสาวสรารียา ชมจินดา สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายศักดิ์ดา ก่ำเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายศุภณัฐ เดชะเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ           นายจตุพร  รักไทยเจริญชีพ การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม   มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนางสาวกรองทอง  สุนทราณุวัตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยากรดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์.ดร.รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

       ปิดท้ายงานด้วยการส่งมอบธงเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปี 2561 ครั้งต่อไป การประชุมครั้งนี้นับเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมพลังช่วยเหลือกันพัฒนาเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมต่อการพัฒนาประเทศไทย อีกทั้งยังเกิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจให้เกิดการปลูกฝังบัณฑิตสู่ความเป็นคนดี มีคุณค่า พร้อมคุณธรรม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป จัด ณ ห้องเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 15/09/2017