มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผนึกกำลัง เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำเยาวชนด้านกฎหมายสื่อออนไลน์


    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือร่วมกับองค์กรเยาวชน “เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร”เปิดตัวหลักสูตร “ผู้นำองค์กรเยาวชนเพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อออนไลน์”หวังสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งเปิดตัว “สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล”เป็นสถาบันทางวิชาการภายใต้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อทำการศึกษา วิจัย ข้อมูลกฎหมาย หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลรองรับปัญหายุคเศรษฐกิจดิจทัล4.0 พร้อมศึกษาประเด็น ข้อกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และเด็ก เยาวชน ประชาชนบุคคลทั่วไป 

          ทั้งนี้ ภายในงานยังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล และ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และนายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานในการการลงนามความร่วมมือ

   นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ “หายนะเยาวชน 4.0 บนกฎหมาย 0.4” โดยมีวิทยากรร่วมนำเสนอประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัลอาจารย์พงษ์ธร จันทรัศมี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ คุณสิรวิชญ์โรจต์วัฒนาศิริ เลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์  อาจารย์วิชดา นฤวรพัฒน์ ศูนย์คุณธรรม  และคุณเมธชนนท์  ประจวบลาภเป็นผู้ดำเนินรายการ  ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลรองรับปัญหายุคเศรษฐกิจดิจทัล4.0 พร้อมศึกษาประเด็น ข้อกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และเด็ก เยาวชน ประชาชนบุคคลทั่วไป จัด ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาพัฒนาการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  

         และสำหรับผู้สนใจหัวข้อการเสวนาสามารคคลิกอ่าน  สรุปประเด็นการเสวนาหัวข้อ “หายนะเยาวชน 4.0 บนกฎหมาย 0.4” ได้ที่นี่

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 18/09/2017