ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต ขับเคลื่อนการบริการวิชาการแก่สังคม


      ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประชุมร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับศูนย์ พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมยุทธศึกษาทหารบก กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยมีพ.อ.บรรเจิด สนามทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบำรุงความรู้สำนักการศึกษา และ พ.อ.ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส ผู้อำนวยการกองการศึกษาในประเทศ สำนักการศึกษาและคณะทำงานเข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ กองการส่งเสริมและบำรุงการศึกษา กรมยุทธศึกษา ทหารบก

ข่าววันที่ : 22/09/2017