กระชับวงล้อมร่วมมือทางวิชาการ


    ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์ฯและ อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา เข้าหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ซึ่งมี คุณวารี จันทร์เนตร เลขานุการรัฐมนตรีฯให้การต้อนรับและประสานงานในความร่วมมือ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม2560 ณ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววันที่ : 04/10/2017