นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ


       นายอมรเทพ พลศึก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ "ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

ข่าววันที่ : 06/10/2017