มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เจ้าภาพจัดการประชุมคณบดี สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์


       ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณบดี สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) สาขาพยาบาลศาสตร์ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมเสนอหลักการแนวคิดของจัดการอย่างสร้างสรรค์ในการบริการสุขภาพ พร้อมทั้งแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตรทางวิชาการในกลุ่มสถาบันการศึกษาพยาบาลและงานบริการพยาบาล

    ในการนี้ ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาพยาบาลภาคเอกชน พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หอพักนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยฯ จัด ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 11 อาคาร 1 วิทยาเขตร่มเกล้า 

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

ข่าววันที่ : 20/10/2017