สานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม


   นายชาติชาย พยุหนาวีขัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้เกียรติเพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆตลอดจนการสานต่อพระราชปณิธานพระมหากษัตริย์นักกีฬาด้วยการสนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย มี ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และทีมงานเข้าร่วมที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ข่าววันที่ : 24/10/2017