ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ยกระดับชุมชนสู่ 4.0


       คุณกิตติพงศ์ บุญยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน และ คุณ วราภรณ์ พุทธิยาวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่วนพัฒนาลูดค้ารายย่อย ประชุมเพื่อร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในโครงการประชารัฐ เพื่อฝึกอบรมยกระดับการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆมิติต่างๆตลอดจนการพัฒนานักศึกษาสู่โมเดลธนาคารออมสินกับการผลิตนักรบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วม ในเช้าวันที่15 พฤศจิกายน 2560 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ข่าววันที่ : 16/11/2017