การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับธนาคารออมสิน


      การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับธนาคารออมสิน ตามโครงการด้านเสริมสร้างภูมิปัญาท้องถิ่น โดยมีนายชาติชาติ พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กับ ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ข่าววันที่ : 21/11/2017