อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาได้ไปบรรยายเรื่อง เพิ่มการคิด พิชิตการสอน ให้กับครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต


       เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560  อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต  อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้ไปบรรยายเรื่อง เพิ่มการคิด พิชิตการสอนให้กับครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

CR : รูปภาพจาก โครงการ IEP โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 

ข่าววันที่ : 24/11/2017