คณะนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560


          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันรพี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน บุญโสภาคย์  รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  นักโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จัด ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ข่าววันที่ : 22/12/2017