สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ วิชา TM.316 จัดทำโครงการ TM ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์ ผ่านการท่องเที่ยว ปี 2 ณ บ้านบางเขน


    สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รายวิชา TM.316 การพัฒนา วางแผน และการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดทำโครงการ “TM  ศึกษา  เรียนรู้  สัมผัสประสบการณ์  ผ่านการท่องเที่ยว ปี 2” โดยได้เลือกพื้นที่บ้านบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ในการศึกษา โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ บ้านบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่ ในการนี้มีอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ข่าววันที่ : 25/12/2017