อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ บริการวิชาการ สำนักงานเขตสวนหลวง บรรยายเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้สู่ชุมชน


      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ศิรินภา รัชตโพธิ์ หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม บริการวิชาการ สำนักงานเขตสวนหลวง บรรยาย ”พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้สู่ชุมชน” โดย
การสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น และตะหนักถึงคุณค่าที่จะ รักษาไว้ให้คงอยู่ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดใต้ และพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ข่าววันที่ : 25/12/2017